!!> Read ➵ Žuta kabanica ➹ Author Đorđe Bajić – Girlnailart.us

Žuta kabanica U Beogradu Se Dogodilo Jo Jedno Ubistvo, Ko Zna Koje U Crnoj Seriji Vest O Smrti Milana Milutinovi A Pro La Je Gotovo Nezapa Eno Popunila Je Jednu Desetinu Stranice U Dnevnim Novinama I Zatim Se Utopila U Moru Sli Nih Tragedija Koje Svakodnevno Potresaju Glavni Grad I Srbiju Policija Smatra Da Je Mladi Rtva Plja Ke Koja Je Po La Po Zlu, Ali Advokat Boris Nastasijevi Misli Druga Ije Uta Kabanica Je Moderan Kriminalisti Ki Roman, Whodunit Koji Ete Pro Itati Brzo I Lako, Sve Vreme U Ivaju I U Dobrom Zapletu, Zanimljivim Likovima I Savremenom Beogradskom Miljeu Roman Za Preporuku Svima Koji Vole Krimi E, Ali I Onima Koji E Ih Tek Zavoleti Mirjana Novakovi Autorka Romana Strah I Njegov Sluga I Tito Je Umro Zahvaljuju I Izvanrednoj Erudiciji I Poznavanju Anra, Baji Izrasta U Srpskog Kralja Trilera Uta Kabanica Je Njegov Prvi Korak U Pohodu Na Titulu Majstora Romana Misterije Goran Skrobonja Autor Romana Nakot I Ovek Koji Je Ubio Teslu Uta Kabanica Je Lepr Ava, Vrcava, Dinami Na, Uzbudljiva I Pre Svega Napeta Knjiga Po Kojoj Bi Se, Zahvaljuju I Vizuelnoj Sugestivnosti Baji Evog Stila, Lako Dao Snimiti Odli An Film Maja Milo Rediteljka Filma Klip

www.beforeafter.rs u oktobru 2015 godine.

10 thoughts on “Žuta kabanica

 1. says:

  Sjajan krimi koji se guta u dahu Prijatno otkri e za mene i autor koga u sigurno pratiti dalje i s nestrpljenjem ekati neku novu knjigu Must read

 2. says:

  U dana nje vreme nije vi e verovati recenzijama Previ e je lako izdati knjigu i sa prethodnim pro itanim romanom sam se opekao jer sam se poveo hvalospevima na internetu Tako da nisam bio siguran ta da o ekujem od Baji a pogotovo to ovaj krimi triler anr skoro da i nema neku zastupljenost u na oj knji evnosti, a strana ponuda je fenomenalna Prevagnulo je kad sam pro itao da ga je Goran Skrobonja nazvao kraljem srpskog trilera, a njegovoj re i ipak verujem Ne u prepri avati zaplet i samu pri u, nema potrebe za tim Stranice se prosto same okre u koliko je pitko i znala ki napisano Zapleti i obrti su ve to zami ljeni i nepredvidivi to je u ovom anru neophodno Mnogi ka u da su ve na po etku provalili ko je ubica Ja se ne u pretvarati da sam odmah sve znao Naprotiv Baji nas lagano uvodi u zgradu u ulici Drage Ma...

 3. says:

  Zanimljivo je kako se u Italiji krimi romani obi no nazivaju giallo uti zbog toga to su korice takvih romana obi no bile ute boje Baji ev giallo roman ne samo zbog kabanice ve i zbog tematike po inje kao klasi an krimi roman, da bi se do kraja 250 i neke stranice transformisao u triler u pravom smislu te re i.Da nije settinga i imena likova verovatno bih zami ljao ukletu zgradu, tj popri te zlo ina, negde u Londonu, nekom ameri kom megalopolisu, ili Madridu jer Baji eva Kabanica mo e da parira nekim Hi kokovim klasicima, a svojom atmosferom i tematikom da se uporedi sa filmom i romanom Sliver , kao i de la Iglesijinim filmom La Comunidad italac skoro mo e da smetne s uma da je roman napisao neko iz Srbije.Ukra ena sfingama koje uvaju stra u tajnu i rasko nim vitra ima, zlokobna zgrada je apsolutno savr en setting za ovaj roman, a likovi koji defiluju njenim stanovima i hodnicima se savr eno uklapaju u njenu mra nu atmosferu Od svih njih, Dafina je zasigurno najbolje isprofilisana, ali njen sjaj se ipak pomuti svaki put kada argarepica stupi na scenu Ona je apsol...

 4. says:

  I vi e nego dobar doma i krimi triler ita se brzo, u jednom dahu.Baji ima izuzetan smisao za vizuelno, za kadrove i atmosferu.Ku a u ulici Drage Ma in je lik za sebe i zvezda romana Ar entovski obojen noir organizam koji d...

 5. says:

  uta kabanica pre mo e da se svrsta u trilere nego u krimi romane view spoiler i pored toga to se roman bavi poku ajima junakinje da prona e ubicu svoje sestre, autor sve do kraja ne pru a dovoljno indic...

 6. says:

  Odli na knjiga.Odu evilo me je prvenstveno to to je tako mnogo re eno na tako jednostavan na in, bez preterivanja i skribomanije koji krase ve inu modernih pisaca.Knjiga dr i pa nju od prve do poslednje stranice, a kraj donosi sasvim ...

 7. says:

  Ne itam redovno doma e pisce, zato to se uglavnom razo aram, ali utu kabanicu mogu da preporu im ljubiteljima trilera U romanu imamo dosta poznatih konvencija anra hi kokovsku atmosferu, donekle inspirisanu filmom Rear Window, pa i karakteristi ne obrte u pri i Me utim, i pored povremene predvidljivosti, pisac uspeva da stvori upe atljive motive poput ute kabanice ili vitra a, pa pojedine scene ostanu u pam enju i nakon itanja.Po to je ovo prvi roman iz serijala o Nikoli Limanu, ostaje aljenje to lik inspektora nije bolje profilisan Na alost, nismo saznali ni ta posebno o njegovom ivotu ili o njegovim manirima, ali po to je ovo tek prvi roman, nadam se da e u slede em on imati istaknutiju ulogu.Svakako nameravam da pro itam slede u k...

 8. says:

  Vrlo precizno i promi ljeno napisan roman, naoko klasi an krimi koji donosi ne ekivani kvalitet vi e u pogledu upe atljive glavne junakinje, koja nije ni hard boiled detektiv ni fatalna zavodnica, ve istinski mu ena du a sa lepim razvojnim putem od po etka do kraja pri e

 9. says:

  Ulica Drage Ma in u sredi tu Beograda popri te je misti nog triler romana or a Baji a Nisam ljubitelj trilera ili kriminalisti kih pri a, ali ovo sam pro itao sa zadovoljstvom Kako je ovaj period poprili no naporan u ivotu profesora, oca i mu a, stvarno mi je do la kao odmor svaki dan prije spavanja i poslije napornog dana Mno tvo ivotopisnih likova, jezovit, brz, a na djelovima napet da vam o i same lete na dno stranice, roman uta kabanica je svakako vrijedan vremena kojeg ulo imo Prava knjiga za odmor Po meni, nekoliko sporednih likova izdi u se svojom osobno u iznad glavnih junaka i ostaju upe atljivi i nakon itanja Jasna radnja, bez puno filoz...

 10. says:

  Jako zanimljiv krimi roman koji dr i pa nju od po etka do kraja, istovremeno na jedan indirektan na in ukazuje na sve one stvari koje se nalaze oko nas, a mi odlu ujemo da ih ne vidimo, jer nije na posao da se me amo Zaplet je maestralan, rasplet jo bolji Preporuka za itanje u svakom smislu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *