PDF / Epub ☆ Kouzla na obzoru (Erilian #2) Author Tereza Janišová – Girlnailart.us

Kouzla na obzoru (Erilian #2) Druh Kniha S Rie Erilian Ivot Ve M St Erilian, Kde U V C Ne Trn Ct Let Panuje Mezi V Emi Vzne En Mi Arod Jn Mi Rody M R, Se Zd B T A Poh Dkov Idylick Zia, Mlad Spisovatelka, Rebelka A Arod Jka V Jedn Osob , Tento N Zor Nesd L Kdy Je Toti Lov K Dcerou Kiary Arkandely, Obl Ben , Vlivn A Popul Rn P Edsedkyn Velk Rady Arod J , Znamen To Jist Spole Ensk Povinnosti Zia Ale V Echny Ty Bankety, Plesy A Ve Rky Z Du E Nesn Kde M V Tomhle Nudn M M St Snob Naj T Inspiraci Pro Svoji Knihu Kdy Ale Zia Objev V Zapr En M Podkrovn M Pokoji Mat In Star Z Pisn K Z Jej Ch Cest Po Jihov Chodn Ch Zem Ch, Obr T Se Mlad Arod Jce Ivot Vzh Ru Nohama Rozhodne Se Vz T Sv J Osud Do Vlastn Ch Rukou A Jedn Letn Noci Ute E Z Domu Na Palub Plachetnice B L Delf N Se Vyd Na Jihov Chod, Odhodlan Za T Senza N Pr Zdniny A Naj T Inspiraci Pro Svoji Knihu Netu Ale, E Pluje Vst C Velk M Tajemstv M, Kter Dlouh L Ta Spala Za Obzorem.

Tereza Janisova is a young Czech writer and the author of the succesful ERILIAN trilogy In addition to writing, she works as an architect, graphic designer and illustrator Having graduated from art school, she is now finishing her studies at Czech Technical University s Faculty of Architecture while she writes her next book.Tereza Jani ov absolvovala v tvarn zam en gymn zium a nyn studuje n

10 thoughts on “Kouzla na obzoru (Erilian #2)

 1. says:

  Nakonec kdy se nad t m tak zamysl m, tak m tento d l trochu zklamal a jedni ka byla ur it lep dle m ho n zoru.

 2. says:

  Fuj, v bec jsem netu ila, jak sakra moc pro m Erilian, pota mo Kiara s Lyrazem znamenali, dokud jsem se nepustila do t hle knihy a nezjistila, e nejsou spolu.

 3. says:

  B t cel ivot zav en v M st arod j nen zas a takov sranda Nudn ve rky a je t nudn j zahradn p rty Ziu tyhle spole ensk akce nebav , stejn jako se obl kat do na an an ch at A proto se rozhodn ut ct Kam To sama ale nev Jist ale je, e kdyby neutekla, nezjistila by, e M stu arod j hroz velik nebezpe Zia bez v dom rodi ute e z M sta arod j pry Sama nev , kde p esn chce, ale jedno je j jasn u d le nebude sn et tu pov eneckou atmosf ru Sna se napsat knihu, ale jak ji m e n jak dokon it, kdy tvrdne doma jako kus chleba Chce za t dobrodru stv , kter se ji v M st nedost v Mus odej t a nikoho se na to pt t nebude Jej cestov n se ale zvrtne rychleji, ne v bec dok e nabrat obr tky Dostane se na exotick Terketmek, kde ji zajmou a zdej c sa si bude cht t z n vytvo it svou konkub nu Bude l tat na kouzeln m koberci, kter ji pom e z skat d in Potk draky, kte ji pro zm nu nesn a objev nebezpe , kter hroz cel mu Erilianu a je t mnohem v ce Jen e nebezpe nehroz jenom M stu zvn j ka Hluboko pod m stem existuje je t jedno tajemstv , kter udr uje stabilitu magie a m sta v rovin Kouzla na obzoru jsou druh m d lem ze s rie Erilian z pera mlad autorky Terezy Jani ov V prvn m d le jsme se zaob rali ist Kiar...

 4. says:

  Erilian je m sto pln kouzel a arod j Dcera p edsedkyn arod jnick rady m ale sv ho ivota pln zuby sam fale n sm v a mil chov n , aby ned lala sv matce ostudu, by tvaly kdekoho Zia toti tou po dobrodru stv , po opravdov m dobrodru stv , kter by mohla vyu t ve sv knize Chce se st t spisovatelkou a v , e kdy chce o n em dob e ps t, mus to tak za t Proto se po prudk h dce se sv mi rodi i vyd v na cestu mimo Erilian, do zem exotick ho jihov chodu, a douf , e tam kone n n co po dn ho za ije Jej p n se j spln , a dokonce s n m nav c, proto e na takov ho pr zdniny ani nepomyslela a ur it na n nikdy nezapomene.Kouzla na obzoru jsou ji druhou knihou z pera Terezy Jani ov V prvn m Erilianu jsme sledovali p b h mlad arod jky Kiary, kter pr v nastoupila na vysokou kolu arod jnickou a pro ila sv j rom nek V jeho voln m pokra ov n sledujeme osudy Kia iny dcery Zii a nen to dn letn rom nek Proto pokud jste prvn Erilian p e etli, ale zd l se v m p li romantick a p eslazen , dejte anci jeho druh mu d lu, proto e z n j toti cukrovku rozhodn nedostanete Jist m zp sobem se vlastn jedn o cestopisnou knihu s bonusem A je opravdu p kn , nav t vovat zaj mav , a hlavn magick kultury a n co se o nich do...

 5. says:

  Rozhodn obdivuji autorku za to, jak dok zala vytvo it takov hle sv t Vymyslet tolik n zv pro zem , v ci, innosti, a jmen pro lidi Jeden by se v tom ztr cel, ale je to podan velmi dob e.L b se mi, jak je kniha vtipn Jen u n kolika knih jsem se posledn dobou v n zasm la, a u t hle to bylo nejv ce V n tam najdete spoustu takov ch situac.M sty tu jsou i ilustrace, v n poveden Nen jich tam ale mnoho,...

 6. says:

  V r mci YA fantasy ad m Kouzla na obzoru mezi vysoce poveden d la Hlavn hrdinka Zia je typick 17let puber a ka, kterou to doma d sn tve Nav c chce b t nez vislou spisovatelkou nesn kli a m takov dojem, e ji prost ed , ve kter m ije, doslova ub j A tak se po jedn hor h dce s rodi i jednodu e spakovala, utekla z domu a odjela na cesty stejn jako p ed lety jej matka Ov ...

 7. says:

  Po d kouzeln poh dkov , ale p esto sv m zp sobem vysp lej I tady se n kter v ci d j stra n rychle a zaslou ily by si rozepsat, ale druh Erilian je na t st v tomto ohledu ji lep Pohodov ten , kter zabav.

 8. says:

  Takov n jak nijak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *