PDF / Epub ☀ Çakıcının İlk Kurşunu Author Sabahattin Ali – Girlnailart.us

Çakıcının İlk Kurşunu Ben Hayatta Herkese Kar Lakayd Md R Bu Bende Sevmek Hissinin Mefkudiyetinden De Il Ok Fazla Olu Undand R Ben Sevdiklerimi K Pek Gibi Severim Yavrum Zelilane Severim Iir, Hikaye Ve Romanlar Nda, Tan Mlamakta G L K Ekti Imiz Kimi Duygular Ustal Kla Anlatan Insan , G C , Zay Fl Ve Zaaflar Yla Bir B T N Olarak Kavray P D N Vermez Bir Ger Ek Ilikle Yans Tan Sabahattin Ali, Sand Ndaki Belgeler Aras Ndan Derlenen Hikaye, Iir Ve Yaz Lar Yla Ilk Kez Okur N Nde

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Çakıcının İlk Kurşunu book, this is one of the most wanted Sabahattin Ali author readers around the world.

10 thoughts on “Çakıcının İlk Kurşunu

 1. says:

  Sabahattin Ali nin k z Filiz Ali taraf ndan bir sand kta bulunmu ikisi tam, biri yar m kalm 3 hikaye, birka iir ve 1940 larda gazetelerde yay mlanm sosyo politik makalelerinden olu mu toplama bir kitapt r inde okuyunca insan n y re ini burkan bir kitap listesi vard r Sabahattin Ali ilerde yazmay planlad roman ve hikayelerin bir listesini yapm , k sac k notlar alm fakat 41 ya nda katledilmesi sebebiyle ka da d k lemeyen bu liste, y llarca bir dipnot olarak sand kta kilit Sabahattin Ali nin k z Filiz Ali taraf ndan bir sand kta bulunmu ikisi tam, biri yar m kalm 3 hikaye, birka iir ve 1940 larda gazetelerde yay mlanm sosyo politik makalelerinden olu mu toplama bir kitapt r inde okuyunca insan n y re ini burkan bir kitap listesi vard r Sabahattin Ali ilerde yazmay planlad roman ve hikayelerin bir listesini yapm , k sac k notlar alm fakat 41 ya nda katledilmesi sebebiyle ka da d k lemeyen bu liste, y llar...

 2. says:

  yk lerin haricinde, zellikle Konya daki kad nlar zerine verdi i konferans b y k keyifle okudum

 3. says:

  Kitap, Sabahattin Ali taraf ndan 1948 te yaz lan u c mleyle bitiyor Ve yine bu millet pek iyi biliyor ki, as l tehlike, bu memleketin istikl lini de, h rriyetini de, varl n da tehdit eden bir tek ve hakiki tehlike, bug nk ehliyetsiz iktidar n devam d r Ayn milletin mensubu muyuz acaba

 4. says:

  Yazar n l m nden sonra kan hi bir yerde yay mlanmam notlar ndan derleme bir kitap Yar m, tamamlanm , tamamlanmam , hikayeler, iirler, makaleler var Kitaba da ismini veren ak c n n ilk kur unu en cok be endi ...

 5. says:

  Bu kitap Sabahattin Ali nin ld r lmeseydi daha neler yapmak istedi ini g steren ayr ca g r leriyle ya ad d nem i inde ne kadar ayd n ve ileri g r l bir yazar oldu unun kan t d r zellikle gen k zlar n yeti tirilmesi ve toplumda kad n n yeri konulu konferans i in haz rlad...

 6. says:

  Bu kitab okurken, Sabahattin Ali nin ld kten sonra bas lm olan karalamalar, izimler, iirler, k e yaz lar n n bulundu u bir sand k n i ine k sa s reli ine kilitlenmi gibi olacaks n z Ayr ca bu sand kta rastlad n z ak c n n ilk Kur unu nu okurken Ya ar Kemal in ukurova efsanelerinde duyulan Anadolu seslerinin bu sefer Ege dolaylar ndan nlad n hissedeceksiniz Kurba a kokan iirleri ve memleket kayg s ta yan yaz lar ile bu sand ktan kmak istemeyeceksiniz.Kitaptan birka Bu kitab okurken, Sabahattin Ali nin ld kten sonra bas lm olan karalamalar, izimler, iirler, k e yaz lar n n bulundu u bir sand k n i ine k sa s reli ine kilitlenmi gibi olacaks n z Ayr ca bu sand kta rastlad n z ak c n n ilk Kur unu nu okurken Ya ar Kemal in ukurova efsanelerinde duyulan Anadolu seslerinin bu sefer Ege dolaylar ndan nlad n hissedeceksiniz Kurba a kokan iirleri ve memleket kayg s ta yan yaz lar ile bu sand ktan kmak istemeyeceksiniz.Kitaptan birka al nt nsanlar n hayvanlardan en farkl olan uzuvlar , dima lar d r edebiyat, b t n sanat ekilleri ve Nevileri, maddi menfaatlerden uzak ilim, hep bu dima hususiyetin neticesidir Karn n doyuramad m z, s hhatini koruyamad m z, tahsilini temin edemedi imiz her ocuk, ...

 7. says:

  Bir fikir adam olan Sabahattin Ali nin terekesini i eren bu kitab ok sevdim zellikle yaz lar n n oldu u b l mdeki Kad nlar zerine Bir Konferans adl yaz s muazzam Herkesin ama herkesin okumas , i indeki fikirleri sindirmesi ve bunlar hayata ge irmesi gerekir 85 y l nce yaz lm olmas na ra men ylesine bug n anlat yor kiE er kitab sat n almasan z bile bir kitap ya girdi inizde l tfen ama l tfen bu yaz y okuyun.Kitapta yer alan Yazmay Planlad Hik ye ve Romanlar n Listesi ni Bir fikir adam olan Sabahattin Ali nin terekesini i eren bu kitab ok sevdim zellikle yaz lar n n oldu u b l mdeki Kad nlar zerine Bir Konferans adl yaz s muazzam Herkesin ama herkesin okumas , i indeki fikirleri sindirmesi ve bunlar hayata ge irmesi gerekir 85 y l nce yaz lm olmas na ra men ylesine bug n anlat yor kiE er kitab sat n almasan z bile bir kitap ya girdi inizde l tfen ama l tfen bu ...

 8. says:

  Asl nda Sabahattin Ali nin toplama eserlerinden meydana gelmi ve i indeki hikayelerden en uzunu olan hikayenin ad n alm bir kitap Eserlerin ne ekilde elde edildi i ve bir kitapta topland n s zde anlat l yor 4 hikayesinden, 11 iirinden, 1 operas ndan, 8 yaz s ndan ve izdi i baz motiflerden olu uyor Bir de yazmay planlad hikaye ve romanlar n listesi ve herbiri i in yazmadan once yapmay planlad i ler bulunuyor lk hikaye bir arkada n n k z arkada na yazd bir mektup ki Asl nda Sabahattin Ali nin toplama eserlerinden meydana gelmi ve i indeki hikayelerden en uzunu olan hikayenin ad n alm bir ki...

 9. says:

  Orjinali burada sevdi im T rk yazar derdim onun i in Art k bu t r kesin ifadelerden sak nmak istiyorum nk ok g l kaleme sahip T rk yazarlar m z mevcut O y zden Sabahattin Ali en sevdi im T rk yazarlardan biri ifadesini tercih edece im Sabahattin Ali nin muhalif kimli i, siyasi ki ili i, romanlar nda ve hik yelerin de insan n ruhuna de en ifadeleri beni fazlas ile etkilemi tir iirleri ise o umuzun ark s n ezbere bildi i eserlerdir zaten Orjinali burada sevdi im T rk yazar derdim onun i in Art k bu t r kesin ifadelerden sak nmak istiyorum nk ok g l kaleme sahip T rk yazarlar m z mevcut O y zden Sabahattin Ali en sevdi im T rk yazarlardan biri ifadesini tercih edece im Sabahattin Ali nin muhalif kimli i, siyasi ki ili i, romanlar nda ve hik yelerin de insan n ruhuna de en ifadeleri beni fazlas ile etkilemi tir iirleri ise o umuzun ark s n ezbere bildi i eserlerdir zaten...

 10. says:

  Sabahattin Ali ve anlat mlar zaten insan e siz diyarlara g t r yor buna phe yok Fakat bu kitab n Yaz lar b l m 1930 lar ve 40 larda dile gelmi fikirlerin bu g n n duygular na terc man olu u inan l r gibi de il.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *